donderdag 10 juli 2008Er is niets duurzamer dan kinderen te laten genieten van de natuur.

Natuur is bomen, planten en dieren. Kinderen dichten deze elementen ook bezieling toe. Ieder kind heeft recht op ontdekken van natuur. Spelen in de natuur zou een vanzelfsprekendheid moeten zijn. Het is een onmisbaar onderdeel van het natuurlijk gedrag van kinderen. Samenwerken aan een duurzame wereld begint bij spelen en het ontdekken van de onschatbare waarde van de natuur.

Op de Leerschool Permacultuur kunnen kinderen spelenderwijs de geheimen van de natuur leren ontdekken. Het terrein van de Leerschool willen we dusdanige inrichtingen dat ook ouders geïnspireerd worden om de eigen tuin zo in te richten dat het natuurlijk spelen van kinderen wordt gestimuleerd. Beleidsmakers willen we prikkelen om met de inrichting van de groene omgeving rekening te houden met de mogelijkheid van het natuurlijk spelen van kinderen. Kennismaking met de eetbare aarde vloeit daar vanzelfsprekend uit voort.

Waarom spelenderwijs kennismaken met de natuur en de eetbare aarde?
Wetenschappelijk is komen vast te staan dat het spelen in de natuur pedagogisch verantwoord is. Het verhoogd het fysieke en psychische welzijn en stimuleert de ontwikkeling van kinderen. Bovendien zien kinderen eerder het belang van het zorgen voor de natuur. Natuur is namelijk om voor te zorgen. Dit onderdeel is voor kinderen heel belangrijk.
Fysiologisch en psychologisch heeft het spelen in de natuur een positieve invloed op bijvoorbeeld de reductie van stresshormonen. Natuur veranderd bovendien de sociale houding van kinderen ten positieve; het brengt sociale cohesie.

Er is een vermoeden dat er verband is tussen natuurbeleving en schoolprestaties. Kinderen die bekend staan als ADHD blijken vaak enorm geconcentreerd te kunnen werken zodra zij op natuurlijke wijze kunnen spelen en werken in de natuur. Natuur draagt ook zeer waarschijnlijk bij aan de positieve houding later.

Spelen, vroeger en nu
Omgang met de natuur in de leefomgeving was vroeger voor veel kinderen vanzelfsprekend, zonder gericht beleid. Nu heeft men het drukker en heeft men een ander vrijetijdspatroon. Ook wil men risico’s indekken en is er ruimte tekort. Het vermijden van risico’s blijkt zelfs contraproductief. Dit alles leidt tot Natuurtekort (‘Nature Deficit’, aldus Louv). Juist met natuurlijke materialen spelen is leren omgaan met uitdagingen en risico’s. Het liefst zo vaak en gevarieerd mogelijk. Dat zorgt juist voor een verhoogde veiligheid.

De afgelopen 20 jaar is het buitenspelen met 50% gereduceerd wat dus leidt tot dit nieuwetijds probleem van Natuurtekort. Maar is Natuurtekort erg? Uit onderzoek is gebleken dat kinderen zelf de voorkeur geven aan buitenspelen. Het liefst zonder supervisie van volwassenen en in een fantasievol spel. Bovendien is bewegen in het groen gezond. De meeste ouders geven zelf ook aan dat ze het belangrijk vinden dat (hun) kinderen buitenspelen. Uit onderzoek blijkt bovendien dat natuurbelevingprogramma’s van Natuur- en Milieueducatieve centra positieve bevindingen hebben. Volwassenen geven aan dat ze eigen natuurervaringen van vroeger heel belangrijk vinden(het zgn Significant Life Experience). De kwaliteit van leven en de draagvlak voor natuur wordt hiermee verhoogd!

Kwaliteit van leven: natuur en kinderspel!

Natuur
Natuur is in verschillende categoriën in relatie te brengen met spelen (Professor Margadant), namelijk: uitdagende natuur, gebruikersnatuur, intrigerende natuur, esthetische natuur, recreatieve natuur en bedreigde natuur. Natuurbeleving is een belangrijke drijfveer van genieten van en zorgen voor de natuur. Deze traditie ligt ook ten grondslag aan de Nederlandse (westerse) natuurbescherming.

De interesse in de natuur is zeer verschillend bij kinderen. Voor sommige is natuur een gegeven op de achtergrond. Voor anderen speelt natuur zich af op de voorgrond. In beide gevallen is in meer of mindere mate weer onderscheid te maken tussen de actieve gebruikers van natuur en de rustzoekers. In de huidige consumptiemaatschappij zien we ook dat natuur dient als 'vluchtheuvel'. Natuur heeft invloed op de identiteitsvorming bij kinderen. Natuur is daarom in deze tijd des te harder nodig!

De Leerschool Permacultuur

De kwaliteit van leven van de kinderen staat onder druk. Op de Leerschool Permacultuur willen we laten zien hoe eenvoudig het kan zijn om het 'anders' te doen.

Ter inspiratie klik hier.

woensdag 18 juni 2008

Oprichting Leerschool Permacultuur Friesland

Werken met kinderen op het land...zaaien en oogsten, leren en spelen, samenwerken en één zijn met de natuur.

Maar ook vóórleven hoe je natuurlijk en in harmonie met je omgeving, kunt wonen en werken; geheel zelfvoorzienend en autarkisch. Dat is wat wij willen voor onze kinderen en willen delen met anderen. Wij willen een inspiratie- en ontmoetingsplek worden in de periferie van de stad Leeuwarden; een plek waar kinderen en jongeren handvaten aangeboden worden om te werken aan hun toekomst die ingrijpend zal gaan veranderen.

Inleiding
De 3 P’s: Planet, People, Profit, CO2 neutraal, mondiale voetafdruk, Cradle to Cradle en The Inconvenient Truth van Al Gore zijn allemaal begrippen waarmee de ernst van de mondiale problematiek op sociaal, economisch en ecologisch tot uitdrukking komen. In de afgelopen jaren is duurzame ontwikkeling hoog op de politieke en maatschappelijke agenda gekomen. De millennium doelstellingen van de Verenigde Naties liggen daar mede aan ten grondslag. Dit toenemende gevoel van urgentie heeft in Nederland inmiddels geleid tot een coalitieakkoord waarin duurzaamheid een prominente plaats heeft.

Het Nationaal Expertisecentrum voor Leerplanontwikkeling (SLO) heeft een Kernleerplan Duurzaamheid ontwikkelt voor o.a. het basisonderwijs. Daarnaast heeft de NCDO voorbeeldlessen rondgestuurd naar de basisscholen in het kader van duurzame ontwikkeling voor de basisscholen. Landelijk wordt nu gewerkt aan de implementatie van duurzaamheid in het onderwijs, gekoppeld aan een opleidingsplan voor de leerkrachten.

In de nota Kiezen, Leren en Meedoen van het Ministerie van LNV, VROM en OCW zal ook extra ingezet worden op natuur- en milieueducatie. Ik citeer: “De komende jaren zijn belangrijk voor een echte doorbraak naar een meer duurzame samenleving. Dat kan niet zonder het bewustzijn van de urgentie van het belang van natuur en milieu. Verantwoordelijkheid nemen voor natuur en milieu berust enerzijds op kennis, en anderzijds op concrete actie. Natuur- en milieu-educatie heeft daarbij een belangrijke functie. Voor jongeren, maar ook voor alle burgers en maatschappelijke partijen.” En zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Motivatie
Kortom, er ‘hangt’ iets in de lucht dat blijkbaar nu ook de politieke ogen heeft geopend. Onze ogen en harten zijn al geopend en wij voelen de noodzaak om tot actie over te gaan. De toekomst van ons en onze kinderen is in gevaar en wij willen niet lijdzaam toezien.
Geheel in de geest van bovenstaand gedachtegoed willen wij een Leerschool Permacultuur opzetten en een ecologisch zelfvoorzienend leefproject realiseren in Friesland, in de nabijheid van de stad Leeuwarden. We zijn hiertoe in bespreking met een serieuse partner voor een stuk grond van 2 hectare waar leerlingen uit het basisonderwijs kunnen leren wat permacultuur is.
Maar ook met de mogelijkheid om hier panden te bouwen die gemaakt zijn van natuurlijke materialen als leem, hout en stro. Wij willen zo volledig mogelijk autarkisch leven in harmonie met de natuur, op basis van duurzaamheid en permacultuur. Onze manier van wonen willen we open stellen voor publiek.

Stichting Leerschool Permacultuur Friesland i.o.
De tuin biedt de mogelijkheid om lessen over permacultuur te geven aan leerlingen uit het basisonderwijs. De tuin biedt kinderen zo de mogelijkheid spelenderwijs en praktisch lerend de eetbare aarde te ontdekken. Deze leerlingen willen we graag koppelen aan studenten die een stuk begeleiding doen en zo een training on the job krijgen. De tuin wordt speels ingericht zodat er ook ruimte is voor spel. Het zijn eenvoudige natuurlijke speelplekken die ook toe te passen zijn op het schoolplein, een woonwijk of plantsoen.


Daarnaast willen we (natuurlijke en creatieve) duurzaamheidtrainingen organiseren voor bedrijven en instellingen, al dan niet gekoppeld aan het ‘in permacultuur brengen’ van het bedrijfsterrein (door leerlingen?). Maar ook gaan we lezingen en workshops organiseren. Te denken valt aan gezond eten/kookworkshops etc.


Eén van onze doelen is een inspirerende en creatieve omgeving creëren voor kinderen en (jong)volwassenen en ze bewust maken van het leven in hun omgeving en hun invloed daarop. Praktische handvaten bieden voor een veranderd leven en klimaat.

Ook het verwezenlijken van de gebouwen (Stichting Natuurlijk Bouwen en Wonen i.o) zien wij als een leerproject voor leerlingen in de bouw en architecten in opleiding. Samenwerking met het bedrijfsleven die hiermee ook een stuk praktijkervaring kunnen opdoen geeft wederom kruisbestuiving.
Bovendien is het een plek waar geïnteresseerden kunnen meewerken, ervaren en tot rust kunnen komen. Wij willen een ontmoeting- en bewustwordingplek zijn met betrekking tot ecologisch en duurzaam leven.


Onderwijs, lerend leren, is de belangrijkste pijler van het project. Wat wij eigenlijk willen doen, is de functies verbinden van: landbouw en voeding, natuur en landschap, wonen en werken, zorg en welzijn, leren en zingeving. Dit alles als voorbeeldproject op kleinschalige basis.

Pilot Sint Paulusschool
Op de Sint Paulusschool te Leeuwarden kan ik komend schooljaar een pilot draaien in duurzaamheidonderwijs en permacultuur voor de groepen 6 t/m 8. Hiertoe maak ik gebuik van materiaal uit Sarah’s Wereld en eigen te ontwikkelen materiaal. De tuin van de Sint Paulusschool wordt nu ‘in permacultuur’ gebracht met de kinderen.
Zie ook www.permacultuur.eu/overig/wetenswaardigheden/lesproject/lesproject.htm

We willen bewustzijn en eigen verantwoordelijkheid bij kinderen en volwassenen bevorderen ten opzichte van de eigen omgeving, gezondheid, gedrag en toekomst. En overheden en bedrijven verantwoordelijkheid laten nemen t.o.v. de maatschappij door integratie van ecologie, economie en sociale cohesie.

Een uniek concept voor Friesland

donderdag 21 februari 2008

donderdag 7 februari 2008

Tree of Peace
Tree of Peace:

As mankind emerges from the mists of time to enter a new millennium, hope abounds that all nations will be united in friendship and love (hidden faces) will encircle our fragile and incredibly complex world. The D.N.A. bracelet twines round the "helping hand" guiding the younger hand of humanity that strives to explore and learn so much more.
You will find a number of famous characters that have influenced and shaped our past, present and future e.g. Darwin, Einstein, Beethoven etc. The left side symbolizes nature - while the right symbolizes technology and the future. The dove symbolizes peace and the rainbow hope. The hands either side of the tree symbolize the need for our beautiful world to be protected forever.


By Josephine Wall

zondag 20 januari 2008

Permacultuur

Permacultuur is leven in het besef dat je deel uitmaakt van de natuur.

Permacultuur is ontstaan uit de zorg voor de aarde en de mens en wortelt in de samenwerking met de natuur.

Het omvat alle levensactiviteiten : zorg voor voedsel, water, lucht, wonen, werken, samenleven, economie,...

Door bewuste planning van het gebruik van de hulpbronnen, die ons ter beschikking staan, kunnen we meer krijgen voor minder werk.


Weinig woorden met een grootse inhoud. Permacultuur is een manier van leven die, toen ik me er in ging verdiepen, tot in mijn diepste wezen troffen. Het voelt als thuiskomen. Zie: youtubefilm onderaan (duur: 53 min.)


video permacultuur